Algemene voorwaarden

A. ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Cliënt: de natuurlijke persoon die aan therapeut opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
• Therapeut: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten Kitty O. Hamelijnck in opdracht van Gopala Natuurgeneeskunde.
B. TOEPASSELIJKHEID
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door de therapeut uitdrukkelijk en schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
• De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het eerste consult totdat cliënt is uitbehandeld.
• De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij cursussen.
• Als u later komt dan de afgesproken consulttijd, dan wordt deze tijd verrekend met het consult. Het consult duurt dan dus korter.
• Bij geschillen tussen cliënt en therapeut kan van beide zijden besloten worden het behandeltraject vroegtijdig te beëindigen. Behandeling kan dan voortgezet worden bij een collega-therapeut.
D. UITVOERING OPDRACHT
• De therapeut  bepaalt de wijze waarop de behandelingen worden uitgevoerd, maar dit zal altijd in overleg gebeuren met de cliënt.
• De therapeut voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels, opgelegd door Beroepsvereniging LVNG (Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen).
E. GEHEIMHOUDING
• Therapeut is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de behandelingen zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door cliënt ter beschikking is gesteld.  Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen therapeut een informatieplicht opleggen.
F. OVERMACHT
• Indien de therapeut  zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de therapeut alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
• Indien nodig zal de therapeut een collega verzoeken zijn/haar zaken waar te nemen. Dit zal inhouden dat u doorgestuurd kunt worden naar een andere natuurgeneeskundig therapeut. Cliënt behoudt te allen tijden het recht dit te weigeren.
G. HONORARIUM
• Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van de therapeut en is verschuldigd naar mate door therapeut werkzaamheden ten behoeve van cliënt zijn verricht.
• Het normale consulttarief bedraagt € 110,=.
• Er kan ook gekozen worden voor een gereduceerd tarief van € 60,= per regulier consult van max. 1/2  uur, mits er ten minste 5 wekelijkse behandelingen van maximaal een half uur plaatsvinden en deze vóóraf ineens betaald worden. Mocht u eerder willen stoppen, dan wordt het normale consulttarief van € 110,= van kracht. Het eventuele resterende bedrag kan dan gerestitueerd worden als dat van toepassing is.
• Indien cliënt later komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
• Medisch gerichte behandelingen zijn vrijgesteld van BTW. Met medisch gerichte behandelingen worden behandelingen bedoeld die als doel hebben gezondheidsklachten te helpen genezen of verminderen. Ook gezondheidsbevorderende behandelingen kunnen hiermee bedoeld worden, zolang deze als doel hebben de algehele gezondheid van de cliënt te bevorderen.
• Alle zakelijke coachings- en bewustwordingssessies vallen uiteraard  buiten het vergoedingssysteem van de ziektekostenverzekeraars en worden met 21 % BTW belast. Een los consult bedraagt € 110,= ex. 21 % BTW.
H. BETALING
• Betalingen geschieden contant bij ieder consult, tenzij door de therapeut anders is bepaald. Therapeut beschikt over een PIN-automaat.
• Bij facturering dient het factuurbedrag door cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden contant of op bankrekening 9321485 t.n.v. Gopala Natuurgeneeskunde te Rotterdam
• Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de therapeut, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
• Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen en 1 sommmatie, waarvoor administratiekosten van € 25,= in rekening gebracht zullen worden, overgegaan worden tot het incasseren via een door de therapeut gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.
• Indien de zaak is overgedragen aan het door Gopala Natuurgeneeskunde gekozen gerechtsdeurwaarder, onttrekt de therapeut zich volledig van de incassering. Overleg over eventuele betalingsregelingen e.d. kunnen dan door cliënt alleen nog gepleegd worden met het incassobureau/de gerechtsdeurwaarder.
• Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van cliënt.

I. ANNULERING VAN DE GEMAAKTE AFSPRAKEN
• Afspraken dienen minimaal 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Indien afspraken geannuleerd worden binnen de genoemde 24 uur vóór de afspraak, behoudt de therapeut het recht de kosten voor een uitgebreid consult van € 110,= volledig in rekening te brengen.
• Bij onduidelijkheden over het wel of niet tijdig afzeggen van de afspraak dient cliënt te kunnen bewijzen wanneer deze afspraak is geannuleerd, via bijvoorbeeld het nasturen van de origineel verzonden e-mail waaruit de afmelding blijkt.
• In uitzonderlijke gevallen (zoals bij overmacht) zal Gopala Natuurgeneeskunde beslissen het niet tijdig geannuleerde consult niet in rekening te brengen mits er binnen een week een nieuwe afspraak wordt gemaakt.
• Niet nagekomen afspraken, die in rekening worden gebracht, kunnen niet gedeclareerd worden bij uw ziektekostenverzekeraar.
• Als u gekozen heeft voor ten minste 5 wekelijkse consulten voor het gereduceerde tarief van € 60,= dan dient u ook ten minste 5 afspraken binnen 5 weken tijd te laten plaatsvinden. Mocht u één van de afspraken annuleren of niet nakomen, dan wordt deze gewoon in rekening gebracht en wordt het voorgaande consult eventueel naar € 110,= verhoogd, afhankelijk van het feit of het uw tweede of derde afspraak is die u niet bent nagekomen. Het gereduceerde tarief van € 60,= geldt dus echt alleen voor 5 achtereenvolgende wekelijkse consulten.
• Bij het 10-wekelijkse afvaltraject worden niet nagekomen of binnen 24-uur geannuleerde consulten ten allen tijden in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering of niet tijdige afzegging. Omdat het volledige bedrag vooraf betaald dient te worden, zal het niet nagekomen consult worden verrekend met de resterende consulten.  Indien meer dan 24 uur voor de afspraak geannuleerd wordt, dan dient binnen een week de afspraak opnieuw plaats te vinden.
• Cursussen en workshops kunnen niet meer geannuleerd worden na aanvang van de cursus of workshop. Het volledige cursusbedrag wordt dan in rekening gebracht.
• Cursussen en workshops die na sluitingsdatum van inschrijving worden geannuleerd, maar vóór aanvang van de cursus worden voor 50 % in rekening gebracht.
J. AANSPRAKELIJKHEID
• Voor alle directe schade en klachten, door nalatigheid van de therapeut, kan cliënt terecht bij de TBNG (Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg), dit is een onafhankelijke tuchtraad die cliëntenbelangen behartigt voor natuurgeneeskundigen.
• U bent zelf ten allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en het opvolgen van de adviezen, gegeven door Gopala Natuurgeneeskunde.
• Indien cliënt niet of niet voldoende tevreden is over de behaalde resultaten kan er geen restitutie plaatsvinden over de verleende consulten en/of de voorgeschreven homeopathische middelen.
• Voor de cosmetische acupunctuur geldt dat Gopala Natuurgeneeskunde geen enkele aansprakelijkheid aangerekend kan worden voor de gevolgen van eventuele contra-indicaties of letstel. Bij sommige contra-indicaties, die wij uitgebreid doornemen bij de intake, is cosmetische acupunctuur niet aan te raden. Deze contra-indicatie zijn uit te sluiten door middel van een medische keuring vooraf bij uw (huis)arts.
• Indien u in het verleden een cosmetische ingreep heeft ondergaan, Botox of ‘fillers’ heeft gebruikt bent u verplicht dit te melden, vóórdat u cosmetische acupunctuur laat toepassen. U dient dit schriftelijk vast te leggen, voordat u met de cosmetische acupunctuur begint. U vrijwaart Gopala Natuurgeneeskunde daarmee automatisch van aansprakelijkheid ten gevolge van letsel als gevolg van de cosmetische ingreep of het gebruik van Botox of ‘fillers’ wat eventueel achteraf gewijd zou kunnen worden aan de cosmetische acpunctuur.
K. OPZEGGING OVEREENKOMST
• Cliënt en therapeut kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 24 uur in acht genomen wordt (zie punt I.)
• Bij het aangaan van een traject, bijvoorbeeld het cosmetische acupunctuurtraject van 9 weken, dient u het volledige traject te betalen als u eenmaal bent begonnen met het traject, ook indien u eerder zou stoppen met het traject om welke reden dan ook. U dient uw afspraken wekelijks na te komen. Indien dit niet mogelijk is vanuit de zijde van de cliënt, om welke reden dan ook, vervalt de afspraak van de desbetreffende week en kan er geen restitutie plaatsvinden van het gemiste consult.
L. TOEPASSELIJK RECHT
• Op alle overeenkomsten tussen cliënt en therapeut waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
• De natuurgeneeskundig therapeut die lid is van de LVNG staat onder het tuchtrecht van de TCZ. De LVNG werkt mee aan een toegankelijke klachtenprocedure en aan het tuchtrecht13.

• Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen cliënt en therapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de therapeut zijn woonplaats heeft.
M. ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
• Gopala Natuurgeneeskunde is niet verantwoordelijk en daardoor ook niet aansprakelijk te stellen voor het wel of niet nakomen van polisvoorwaarden door de ziektekostenverzekeraar. Wel kan Gopala Natuurgeneeskunde haar beroepsvereniging inschakelen, die gemaakte afspraken met ziektekostenverzekeraars kan bevestigen.
• U bent zelf verantwoordelijk voor het vooraf raadplegen van uw polisvoorwaarden met betrekking tot vergoedingen, Gopala Natuurgeneeskunde kan hierin slechts een adviserende functie bieden.
N. COPYRIGHT
• Niets van deze site, mijn blog of van een door Gopala uitgereikte cursussyllabus mag gekopiëerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden voor Gopala Natuurgeneeskunde.
O. KLACHTEN
•  Voor klachten kunt u terecht bij de S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Bij de SCAG kunt u als cliënt rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. Hiermee voldoe ik aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voor meer informatie omtrent de te volgen klachtenprocedure kunt u kijken op: https://www.scag.nl/media/1081/clientfolder-feb-2017.pdf of de website van mijn beroepsvereniging de LVNG: https://www.lvng.nl/klachten
P. AVG
• Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming.(AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Ik voldoe aan de voorwaarden van deze wet en bewaar uw gegevens volgens de AVG-voorschriften.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw fysieke en en geestelijke gezondheidstoestand, gegevens over onderwerpen die wij gezamenlijk hebben besproken en die relevant zijn om te bewaren en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing van de beroepsvereniging.
– een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Deze nota’s worden verwerkt door mijn administratiekantoor (die uw gegevens uiteraard ook via de AVG-wet zullen bewaren) en kunt u, indien mogelijk, gebruiken ter declaratie bij uw zorgverzekeraar.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals b.v. ‘Behandeling overige natuurgeneeskunde’ of ‘Coaching, bewustwording en representatiekosten’ of ‘(Herhaling) Cosmetische Acupunctuur’
• de kosten van het consult
• uw zorgpolisnummer

 

close
Facebook Iconfacebook like buttonTwitter Icontwitter follow buttonLinkedin